Huurvoorwaarden Allroundverhuurflevo 

Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 1 Algemeen  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Allroundverhuurflevo, hierna te noemen: “Allroundverhuurflevo”, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”. 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing. 

 1. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeen-komsten geen rechten ontlenen. 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 30 dagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 1. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door Allroundverhuurflevo verstrekte gegevens binden haar niet. 

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien Allroundverhuurflevo de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk of via email heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen, of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst. 

 1. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van Allroundverhuurflevo dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan Allroundverhuurflevo te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is. 

 1. De administratie van Allroundverhuurflevo strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het dr de oohuurder te leveren tegenbewijs. 

 1. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Allroundverhuurflevo. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Allroundverhuurflevo de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Allroundverhuurflevo op schadevergoeding. Tenzij in overleg anders is bepaald door een van de medewerkers van Allroundverhuurflevo. 

Artikel 3 Prijzen  

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld. Indien geen prijzen worden genoemd zijn deze op aanvraag te verkrijgen. 

 1. De betaling indien anders overeengekomen, contant bij aflevering. 

 1. Voor het bezorgen en ophalen worden transportkosten berekend en/of een urenvergoeding. 

 1. Voor niet-schoongemaakte artikelen worden kosten berekend. 

 1. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijs-bepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Allroundverhuurflevo van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Allroundverhuurflevo gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs die overeenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden. 

Artikel 4 Levering en levertijd 

 1. De goederen worden, indien mogelijk, één dag voor de gebruiksdatum afgeleverd c.q. afgehaald. De dag na de gebruiksdatum worden de goederen weer opgehaald c.q. teruggebracht, hiervoor wordt alleen de gebruiksdag berekend. 

 1. De door ons te bezorgen goederen worden op de begane grond afgeleverd op een voor de chauffeur met de vrachtwagen gemakkelijk voor te rijden plaats en dienen daarbij het ophalen weer schoon en gestapeld klaar te staan, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Zo niet, zullen de kosten op de huurder worden verhaald. 

 1. Bij het afhalen van goederen vragen wij van iedere huurder een geldig Nederlands legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort) en eventueel een borgsom. 

 1. De goederen moeten bij aflevering worden gecontroleerd. 

 1. Zodra de goederen weer op ons magazijn terug zijn worden ze geteld en gecontroleerd. Deze telling is bindend. 

 1. Reclames moeten op de bezorgdag worden gemeld voor ingebruikname. Na gebruik worden reclames niet meer geaccepteerd. 

Artikel 5 Transport 

 1. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Allroundverhuurflevo, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder. 

 1. Indien Allroundverhuurflevo zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Allroundverhuurflevo het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. 

 1. De goederen dienen op de ophaal dag op de afgesproken tijd gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door Allroundverhuurflevo is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het opstapelen, en dergelijke. Indien de huurder zelf voor het transport naar Allroundverhuurflevo zal zorgdragen zullen de materialen op de retour dag op afgesproken tijd bij Allroundverhuurflevo moeten worden aangeleverd. 
  Indien deze tijd niet word nageleefd zonder overleg dan word hiervoor een extra huurprijs perdag voor gerekend. 

 1. Meubilair, inrichtingen, podia etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport door middel van vrachtwagens te bevorderen. 

Artikel 6 Weersinvloeden  

 1. Allroundverhuurflevo behoudt zich het recht om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Allroundverhuurflevo, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Allroundverhuurflevo reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Allroundverhuurflevo is hierover geen rente verschuldigd. 

Artikel 7 Annulering  

 1. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Allroundverhuurflevo alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:- 50% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 maand voor het ingaan van de huurperiode;- 75% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week voor het ingaan van de huurperiode. 

 1. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Allroundverhuurflevo gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen. 

 1. Bij annulering worden de huur- dervingkosten (door Allroundverhuurflevo te bepalen) doorberekend. 

 1. Indien er sprake is van overmacht zal dit in overleg met Allroundverhuurflevo worden bepaald of de reden hiervan zojuist rechtmatig is om het verschuldigd bedrag bij annulering kwijt te schelden. 

Artikel 8 Verplichtingen van de huurder  

 1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van mankementen, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren. 

 1. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. 

 1. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

 1. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allroundverhuurflevo aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. 

 1. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. 

Artikel 9 Partygoederen 

 1. Zodra Allroundverhuurflevo de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Allroundverhuurflevo is bindend. 

 1. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gedane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. 

 1. Wanneer servies en/of glaswerk vuil retour wordt genomen, worden hiervoor standaard schoonmaak- en afwaskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn €40,- per uur. Deze worden achteraf berekend. 

 1. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken. 

 1. Tafels, stoelen, sanitair, koffie- en theeapparatuur en keukenmaterialen dienen schoon-gemaakt te worden geretourneerd. 

 1. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde. 

Artikel 10 Tenten 

 1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Allroundverhuurflevo mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen en dergelijke, dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Allroundverhuurflevo voor eventuele aanspraken van derden. 

 1. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder. 

 1. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht. 

 1. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht en dergelijke de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt. 

 1. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Allroundverhuurflevo hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Allroundverhuurflevo een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden. 

 1. Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van Allroundverhuurflevo verboden een tent te verplaatsen. Schade ontstaan door verplaatsing van de tent is voor rekening van de huurder. 

 1. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Allroundverhuurflevo niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd Allroundverhuurflevo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren. 

 1. Allroundverhuurflevo is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren. 

 1. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan. 

 1. De locatie moet vanaf ’s ochtend 08.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuininventaris, plantenbakken, auto’s en dergelijke zodat de opbouw gelijk van start kan gaan. 

 1. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd. 

 

Artikel 11 Schade en schadevergoeding   

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Allroundverhuurflevo. 

 1. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Allroundverhuurflevo worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Allroundverhuurflevo is voor de huurder bindend. 

 1. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk en dergelijke dient de huurder hiervan Allroundverhuurflevo onmiddellijk op de hoogte te brengen. 

 1. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden terug gevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Allroundverhuurflevo te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de terug gevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Allroundverhuurflevo aan huurder worden terugbetaald Allroundverhuurflevo is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd. 

 1. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, bliksem-inslag enz. te verzekeren. 

 1. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigings-kosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Allroundverhuurflevo dan wel aan de bevindingen van de door Allroundverhuurflevo ingeschakelde expert. Allroundverhuurflevo de schade beneden de € 1500,- begroot, zal de expertise door Allroundverhuurflevo zelf worden verricht. 

Artikel 12 Vermiste goederen    

 1. Vermiste goederen, mits binnen een week bij ons teruggebracht, worden tegen de bereken-de prijs teruggenomen exclusief de prijs van de verhuur vergoeding. 

 Artikel 13 Betalingscondities 

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening contant dan wel op een door Allroundverhuurflevo aangegeven rekeningnummer en in een door Allroundverhuurflevo aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te ge-schieden. De kosten van overboeking op het door Allroundverhuurflevo aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder. Allroundverhuurflevo is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen. 

 1. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2% rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 10,00 administratiekosten verhoogd. 

 1. Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van de vordering, zijn voor rekening van de nalatige huurder. Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van €300,00. Bovenop de kosten zoals genoemd is Allroundverhuurflevo gerechtigd vaste administratiekosten van €40,- te rekenen. 

 1. Allroundverhuurflevo is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Allroundverhuurflevo de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Allroundverhuurflevo het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving. 

 1. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, ook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

 1. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 1. Bij bedragen vanaf € 5000,00 hanteren we de volgende betalingsregeling: een aanbetaling van 50%. De overige 50% wordt achteraf in rekening gebracht. We hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Zodra de aanbetaling is ontvangen wordt de order in behandeling genomen.  

 1. Indien Allroundverhuurflevo anders betaald kan er een volledige betaling vooraf worden gevraagd. 

 1.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

 1. Nadat huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en wettelijk is toegestaan. 

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkoming 

 1. Indien Allroundverhuurflevo door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Allroundverhuurflevo gerechtigd de uitvoering van de overeen-komst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden. 

 1. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weers-omstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Allroundverhuurflevo afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Allroundverhuurflevo zijn ingeschakeld. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

 1. Allroundverhuurflevo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolg-schade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds. 

 1. Allroundverhuurflevo is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen. 

 1. Indien Allroundverhuurflevo op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Allroundverhuurflevo niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan. 

 1. In die gevallen waarin Allroundverhuurflevo aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s). 

 1. De huurder vrijwaart Allroundverhuurflevo tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak. 

 

Artikel 16 Conversie  

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 1. Allroundverhuurflevo en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen. 

Artikel 17 Geschillen  

 1. Op alle overeenkomsten welke door Allroundverhuurflevo worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 1. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Lelystad, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is. 

 1. Indien Allroundverhuurflevo in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Allroundverhuurflevo. 

× WhatsApp Chat